Kontrola jakosti

Naše společnost dlouhodobě podporuje systém managementu kvality tvořený souborem opatření, k jehož pilířům patří:

Kontrolní a zkušební dokumentace – Dokumentace je tvořena plánem kontrol a zkoušek na výrobku. Vizuální a rozměrová kontrola je prováděna na 100 % výrobku a uvádí se do protokolu. Další rozsah kontrol a zkoušek je závislý na předpisu výrobkové normy a požadavcích zákazníka Kontroly a zkoušení se provádí některou z metod dle ČSN EN ISO 17635 (VT, PT, MT, RT, UT, LT, ET, AE), ev. dle požadavku tlakovou zkouškou, těsnostní hydraulickou zkouškou, funkční zkouškou aj.

Postup výroby – Postup se provádí za účelem dodržení hierarchie operací a provedení všech úkonů spojených s výrobou výrobku a podléhá dílčím mezioperačním kontrolám a kontrole na výstupu z výrobního procesu.

Postupy svařování – Jsou důležité z hlediska požadované kvality svarových spojů a probíhají dle schválených WPS a platných WPQR. Postupy předepisuje a kvalitu svarů kontroluje náš svářečský dozor (I/EWT, I/EWE dle ČSN EN ISO 14731.

Postup provádění povrchových úprav – Zaručuje a ovlivňuje kvalitu povrchu výrobku v provozních podmínkách, tj. i jeho trvanlivost a životnost. Postup předepisuje a provádění povrchových ochran kontroluje specialista – korozní inženýr Ing. René Siostrzonek, Ph.D.

QM dokumentace – Rozsah dokumentace je dán normou, plánem kontrol a zkoušek a požadavkem zákazníka. Vystavujeme pro odběratele prohlášení o shodě jako důkaz, že výrobek je bezpečný při jeho užívání k danému účelu.

V rámci našeho managementu kvality neopomíjíme:

  • Identifikaci a hodnocení rizik a příležitostí, plánování opatření.
  • Řešení a implementaci požadavků zákazníků do interních procesů